Først av alt så er det viktig å slå fast: enhver organisasjon som skal ha livets rett må omstille og tilpasse seg fremtidige utfordringer. Vennesla kommune må også forberede seg på fremtiden både økonomisk og forventningsmessig.

Senterpartiet blir beskyldt for å ikke se fremover, det gjør vi. Vi er bare uenige om måten det gjøres på i enkelt saker. Det er politikk.

Debatten i administrasjonsutvalget gikk på forskjellen på effektivisering og kutt.

Kort fortalt er effektivisering en prosess som brukes for å forenkle eller helt eliminere unødvendige arbeidsoppgaver innenfor bedrifter og organisasjoner.

Går vi tilbake til budsjettbehandlingen før jul sa kommunedirektøren og hans stab samt mindretallspartiene at flertallspartienes innsparinger ikke ville være mulig å gjennomføre uten kutt.

Kommunedirektøren legger fram sak nå i mars som oppfølgning av vedtaket og flertallspartiene sier, det var ikke det vi bestilte. Selv om de ble advart at dette kom til å skje.

Nå blir det presisert at det var konkurranseutsetting flertallspartiene mente. Dette ble ikke nevnt før jul – nå kom det inn i vedtaket. Forutsetningen for denne effektiviseringen endres 3 måneder ute i året. Og det vanskeliggjør effektivisering og gode prosesser for alle involverte.

Politikk er å styre i stort og smått, vanligvis er det de små tingene som engasjerer mest i kommunen, spesielt blant våre innbyggere.

Det er vedtatt at det ikke skal brukes så mye penger som det er gjort tidligere på enkelte kommunale enheter. Hvordan skal dette gjennomføres, det er spørsmålet.

Posisjonspartiene vil ikke detaljstyre og de gir uklare styringssignaler som endres underveis.

Effektiviseringen eller innsparing går sin gang og ansatte og administrasjon må levere på budsjett ved året slutt. Hva som skal effektiviseres henger i lufta, posisjonen gir bare ett signal om at brøyting på privat veg og veilys skal ikke røres, og det er bra.  Alle andre forslag fra kommunedirektøren kan fortsatt effektueres siden posisjonen ikke vil detaljstyre, men heller overlate til administrasjonen å vurdere.

For Senterpartiets del er det mye viktig politikk for våre innbyggere i sakene om effektivisering innenfor park, teknisk og eiendomsforvaltning som fortsatt ikke er avklart og som fortsatt er realistisk at blir fjernet fra kommunens arbeidsområde ansvar. Her kan nevnes: nedklassifisering av Reiersdalsveien, klipping på Vigeland Hovedgård, sommerjobb for ungdommer, endringer i åpningstider for svømmehall, bygnings vedlikehold med videre.

Senterpartiet, sammen med Arbeiderpartiet, foreslo å bruke kommunedirektørens opprinnelige budsjett som grunnlag for dette året. Ikke nødvendigvis fordi vi synes det var det beste forslaget, men det hadde gitt bedre utgangspunkt for en videre prosess.

Prosessen med effektivisering og konkurranseutsetting hadde fortjent et bedre spor enn det vi er vitne til nå. Hadde det vært satt ned ei arbeidsgruppe fra nyttår, bestående av politikere, tillitsvalgte og administrasjon er det grunn til å tro at dette hadde gått mye bedre. Samtidig som en hadde unngått en uheldig innsparing allerede fra 1. januar i år.

Senterpartiet er klare til å være fremtidsrettet og konstruktive, men er avhengige av at det opprettes dialog. Vi er sånn sett fornøyde med at flertallspartiene svarte på vårt innlegg fra tidligere denne uken, slik at en kan begynne å forstå hva de tenker fremfor tausheten vi har sett til nå.

Vennesla Senterparti

Eivind Drivenes

Trygve Frivold

Torhild Røsand

Frode Dunsæd

Kjersti Alvsdatter Vinjerui