Uansett miljø og sosiale forhold, når en blir eldre og helsen skranter, er det tre viktig behov som må ivaretas; trygghet for å få hjelp når en trenger det, kunne bo slik at en kan bestemme selv i egen bolig, og mulighet til sosialt fellesskap.

Det er kanskje vanskelig for dagens 40- og 50-åringer å tenke slik, men om du er eldre enten i 2023 eller 2040 så er disse behovene grunnleggende. En trygghets- eller omsorgsbolig er også et hjem der du bestemmer selv. Du leier en bolig, betaler husleie og det er ditt hjem.

Ved planlegging av fremtidens eldreomsorg er det utfordringer som må tillegges stor vekt ved valg av løsninger. I tillegg til et økende antall eldre vil det være langt mindre tilgjengelig arbeidskraft. Antall arbeidstakere per eldre over 80 år er redusert fra dagens ca 4 til ca 2,5 i 2040.

Driftseffektive løsninger vil være avgjørende for å kunne dekke behovet for hjelp og trygghet. Bor en spredt rundt, går mer av arbeidstiden med til kjøring. Løsninger som er driftseffektive reduserer driftsutgifter. Det er driften som koster penger.

 Samlokalisering av trygghets- og omsorgsboliger gir den fordelen at det er tilgjengelig personale hele døgnet.

Andre utfordringer er et økende antall som får demens. Erfaring viser at dersom du tidlig i demensutviklingen får en bolig der du føler deg trygg og greier det daglige livet, så kan du fungere mye lenger før du får behov for sykehjemsplass.

Vennesla er i den heldige situasjon at vi har en kremtomt for eldre boliger i Ringvegen sentralt i Vennesla. Andre kommuner har kanskje ikke tilsvarende mulighet som oss, og må da velge andre løsninger. Tomten er stor, omlag 6 mål, har kort vei til sentrum og turvei langs elva. Det vil være plass til stort grøntareal på tomta. Det kan bygges store fellesskapsarealer, møteplasser, kafeteria, rom for trening, fysioterapi, frisør osv. Kan det bli bedre?

Investeringer må betales av noen: av leietager i form av husleie både når en privat utbygger eller kommunen er eier. Kommunen som utbygger får samme gode lånemulighet, i tillegg mulighet for tilskudd. Det vil derfor være en lavere husleie når kommunen er eier. Etter både 20 og 30 år er kommunen fortsatt eier, og kan holde leieprisene nede.

Henvisningen til at dette blir en "silo" er og blir meningsløs. Er Venneslatunet, med 53 omsorgsboliger, kafeteria og mange fellesrom en "silo"? Opplever de som bor og trives der det slik? Det er en veldig negativ og diskriminerende beskrivelse av et senter hvor det vil bo mange eldre, å omtale det som en "silo". Å bygge i Ringvegen er å legge til rette for et aldersvennlig samfunn i Vennesla!

Nils Olav Larsen, ordførerkandidat for KrF

Inger Turid Tonstad, 2. kandidat for KrF