Kommunestyret i Vennesla vedtok den 29. september 2022 «Plan for helse og omsorgstjenestene fram mot 2040». En viktig del av denne planen er utbygging av sykehjemsplasser og boliger for eldre. Det er behov for ca. 100 nye sykehjemsplasser i 2040 om en skal opprettholde dagens kapasitet. Og det er behov for ca. 70 nye omsorgsboliger. Dette vil koste enormt, og planen inneholder derfor forslag om å bygge ca. 46 færre sykehjemsplasser og ca. 45 færre omsorgsboliger enn det som er beregnet behov. Som kompensasjon er planen å bygge ca. 50 «trygghetsboliger».

En trygghetsbolig er et tilrettelagt botilbud, sentralt plassert, med livsløpsstandard, smarthusteknologi og fellesarealer. Disse trygghetsboligene skal først og fremst forebygge behov for bistand ved å gi beboeren opplevelse av trygghet og tilrettelegge for mer aktivitet og sosialt fellesskap. Dette kan forebygge behov for sykehjemsplass.

Men det er helt avgjørende hvor trygghetsboligen er plassert. Det mest gunstige er i tilknytning til omsorgsbolig, hvor det er personalbase for heldøgns tilsyn og omsorg. Når en beboer i trygghetsbolig får økt hjelpebehov, vil det være tilgjengelig hjelp fra personalbasen.

Vennesla kommune er så heldig å ha den optimale tomt for utbygging av både trygghetsbolig og omsorgsbolig – i Ringvegen, en tomt på omtrent seks mål. I tillegg til boliger kan den inneholde personalbase, dagsenter, kafeteria, fysioterapi, sosiale møteplasser, blant annet for frivillige. Det er plass til grøntområde, hvor det i samarbeid med nabolagets velforening kan bli møteplasser for alle generasjoner. Det kan bli et nytt «Venneslatun», bare enda bedre

KrF, sammen med Sp har vært sterke pådrivere for å få fortgang i planarbeidet. En gradvis utbygging kan være aktuelt. Det må også planlegges en gradvis etablering av erstatningsboliger for dagens beboere på eiendommen i Ringvegen.

Vennesla sin satsing på trygghetsboliger har nådd regjeringen, ikke minst takket være Eivind Drivenes sitt informasjonsarbeid mot sentrale politikere på Stortinget og i regjering. Interessen for Vennesla gjorde at selveste helseminister Ingvild Kjerkol i juni i år tok turen hit for å høre mer om planer for trygghetsboliger.

I dag opplever vi at det er økende etterspørsel etter omsorgsboliger. Vi hører om tilfeller der eldre langt over 90 år får høre at de ikke har stort nok hjelpebehov for omsorgsbolig, og derfor må bo hjemme i egen bolig mot sin vilje.

KrF vil være pådriver for få fortgang i planarbeidet og bygging av omsorgs- og trygghetsboliger.

Vennesla KrF v/ Nils Olav Larsen, ordførerkandidat, og Inger Turid Tonstad, 2.-kandidat for KrF til kommunevalget