Alle skal ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Mange opplever å stå mellom heltid og deltid i arbeidslivet.

Deltid er en stor utfordring blant annet i kommunal sektor. KS sier at en høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene som norske kommuner har som arbeidsgivere. De sier også at heltidskultur først og fremst må etableres lokalt i kommunen, og på arbeidsplassene.

Ufrivillig deltid er negativt både for den ansatte, men også for brukerne og kvaliteten på tjenestene de utfører.

I 2013 ble den første heltidserklæringen undertegnet av KS og enkelte forbund innenfor kommunene. Denne erklæringen er blitt fornyet 2 ganger etter dette.

I 2022 hadde 26 prosent av de sysselsatte i Norge deltidsstilling. Det var 36 prosent kvinner og 15 prosent menn som jobbet deltid. Det vil si at over 1/3 del av kvinner jobber deltid, og undersøkelser sier at de gjør dette fordi de ikke får tilbud om større stillingsprosent.

Det er flest kvinner som jobber deltid, og i Agder var det i 2021 46 prosent kvinner som jobbet deltid.

Vi ser en positiv utvikling i arbeidet med heltidskultur, men denne utviklingen går for sent. Derfor må politikere både i kommuner og fylkeskommunen være med på å sette i gang prosjekter som gir økt heltidskultur i det offentlige.

Vi ser at deltid rammer spesielt kvinner og kvinnedominerte yrker. Vi, spesielt her på Sørlandet trenger å ta tak i de likestillingsutfordringene som er i arbeidslivet, og spesielt innenfor offentlig sektor.

Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er en krise for den enkelte arbeidstaker, men også for vår felles velferd.

Vi må ha flere i jobb, om vi skal ha råd til å finansiere det økte velferdsbehovet i tiårene fremover. Dette innebærer at vi må skape flere jobber, og at flere må i arbeid, og at flere må jobbe heltid.

Regjeringen innførte i 2023 en heltidsnorm i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven ble styrket med at nå skal hovedregelen være at arbeidstakere skal ansettes i heltid (100 % stilling). Samtidig vil deltidsansatte få styrket fortrinnsretten til hel stilling.

Vi er glade for at vi har en regjering som ser viktigheten av å styrke retten til heltid. I tillegg har dette også blitt fulgt opp økonomisk fra regjeringen.

Arbeiderpartiet vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber for alle.

Agder Arbeiderparti vil jobbe for hele faste stillinger til ansatte både i fylkeskommunen og kommunene i Agder!