Geir Wehus er en lokalpolitiker som har opparbeidet seg stor respekt i bygda, og han har gjort en utmerket jobb som aktiv opposisjonspolitiker i kommunestyret gjennom flere år. Wehus er dyktig, uredd, engasjert, lydhør, kontaktskapende, innrømmer feil, snakker ordfører og kommuneledelse midt imot, arbeider aktivt for bygdas ve og vel og er alltid interessert i å høre hva som rører seg i bygda. Wehus har vært den dyktigste og mest aktive opposisjonspolitikeren i kommunestyret de siste 12 årene.

Nå fortsetter prosessen fra den politiske- og administrative ledelsen i bygda med å målbinde Wehus. Wehus har i siste periode vært medlem i bygg- og miljøutvalget. Vedtak, fattet i bygg- og miljøutvalget, som Wehus eller andre medlemmer har vært uenige i, har de tidligere hatt mulighet for å anke inn for behandling i kommunestyret. Denne ankemuligheten benyttet Wehus seg av mange ganger. Dette ergret nok både den politiske- og administrative ledelsen i kommunen kraftig. Med bakgrunn i dette ble det fremmet et forslag om at betingelsene for denne ankemuligheten måtte endres fra en representant i utvalget til to representanter. I praksis medførte dette at det måtte to utvalgsrepresentanter til for å anke et vedtak i utvalgene inn for kommunestyret. Etter denne endringen ble det vanskeligere for Wehus å anke vedtak til kommunestyret.

Etter konstitueringen av det nye kommunestyret er Wehus utelatt fra alle utvalg. Selv ønsket han å fortsette i bygg- og miljøutvalget. I kommunestyret sitter det 27 representanter. Normalt blir disse fordelt i plan- og økonomiutvalg, levekårsutvalget og bygg- og miljøutvalget med ni representanter i hvert utvalg. Representasjonen i disse tre utvalgene skal gjenspeile valgresultatet. Ved valget til disse tre utvalgene inngikk KrF og Konservativt et valgteknisk samarbeid som medførte at Wehus ikke fikk plass i noen av utvalgene, mens KrF fikk en ekstra representant, som til og med ikke er innvalgt i kommunestyret. Else Lill Skuland sto som nummer seks på KrFs liste ved kommunevalget, men hun ble ikke valgt inn i kommunestyret. KrF fikk sju representanter i det nye kommunestyret. Wehus ble valgt inn i kommunestyret for SV og han var den politikeren som fikk nest flest slengstemmer fra personer som stemmer på andre partier enn SV.

Dette viste atter en gang at Wehus er en populær politiker i bygda. KrFs valgtekniske samarbeid førte til at Skuland ble medlem i bygg- og miljøutvalget på bekostning av Wehus. Det paradoksale i denne operasjonen utført av KrF er at KrF har sju representanter i kommunestyret, men de har åtte representanter i utvalgene. SV er ikke representert i noen av utvalgene. Er dette respekt for valgresultatet eller er det utøvelse av makt? Siden vår kommune er styrt etter formannskapsmodellen er det veldig viktig å få god representasjon i utvalgene, for det er her de politiske beslutningene fattes, og det er her muligheten våre politikere har til å påvirke de politiske beslutningene. At da Skuland skal få denne muligheten som ikke innvalgt kommunestyrerepresentant på bekostning av Wehus er for meg helt uforståelig. Dette vil jeg påstå er helt bevisst fra den politiske ledelsen i KrF, gjort for å målbinde en aktiv, engasjert og uredd opposisjonspolitiker. En skam for vårt demokrati og en hån overfor velgerne, spør du meg.

Ordfører Nils Olav Larsen snakket veldig varmt om at de måtte respektere valgresultatet, hvor KrF ble det klart største partiet, når han i noen dager rett etter valget var på vei ut av ordførerstolen, da samarbeidet mellom H/Frp/Ap og Sp så ut til å kuppe valget i Vennesla. Men nå derimot er det ikke så nøye å respektere valgresultatet, det viktigste nå er å innta og erobre så mange maktposisjoner som mulig og totalt neglisjere folkeviljen. I tillegg klarer de å målbinde Wehus og til en viss grad eliminere bort en brysom politisk motstander. Jeg mener med dette at KrF avslører sitt sanne jeg i denne saken, makt og posisjoner er det viktigste, og ordfører Larsen taler med to tunger i forbindelse med det som har skjedd i etterkant av kommunevalget.