Oslo 20211213. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferanse om koronasituasjonen.Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Dette er de nye lettelsene

Regjeringen fjerner delvis den nasjonale skjenkestoppen. Det blir nå lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23..

– Skjenkingen skal skje ved bordene, og disse endringene trer i kraft i morgen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

Tidligere på dagen rådet Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet regjeringen til å beholde begrensninger på skjenking, men åpnet for delvise lettelser.

«Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper», skrev Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen, som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Dette er de nasjonale tiltakene

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Generelle smittevernråd

Praktiser god hånd- og hostehygiene

Vaksiner deg

Hold deg hjemme ved sykdom

Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt

Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper

Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett

Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære

Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig

Anbefaling om å unngå håndhilsning

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt

Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

Organisert idretts og fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt

Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Barnehager, skoler og SFO

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler

Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Høyere utdanning

Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.

Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.

Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.

Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

Arbeidsliv

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Arrangementer og sammenkomster

Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.

Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.

Utendørs: Maks 50 personer.

Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs:

Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.

Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.

Munnbindpåbud for publikum.

Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.

Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Kollektivtransport

Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.

I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Serveringssteder

Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.

Skjenking skal skje ved bordene.

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.

Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Karantene og testing

Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Innreise – ankomst Norge

Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.

Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.

Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge.

Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene.

Kilde: regjeringen.no

Publikumsgrensen på arrangementer økes

Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser.

Innendørs blir grensen på 200 personer med faste sitteplasser, men forutsetter at smittevernet blir ivaretatt. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dersom det ikke er faste plasser økes antalllsbegrensningen til 30 personer, opplyste regjeringen på en pressekonferanse torsdag.

Krav om gult nivå i skoler og barnehager oppheves

Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det.

Det blir slutt på undervisning på rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen, heter det i tiltakene som regjeringen kom med torsdag kveld.

Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, påpekes det.

Breddeidretten utendørs åpner igjen

Utendørs idrettsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres som normalt, har regjeringen bestemt. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det meldte regjeringen på torsdagens pressekonferanse.

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Voksne over 20 år får ikke like store lettelser. Der vil det fortsatt være en anbefalt grense på 20 personer og det skal holdes en meters avstand.

Fortsatt hjemmekontor for alle som kan

Alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det, fastslår regjeringen.

De opprettholder bestemmelsen om at arbeidsgivere må sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

Helsemyndighetene anbefalte å beholde tiltaket. De mener det virker godt for å hindre smitte og er nokså lite inngripende.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Karantenereglene endres

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, blir erstattet av et testregime.

Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5), men ikke å gå i karantene.

TISK-strategien endres for å bli mer bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, følge helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Fakta om koronautbruddet i Norge

* 1.381 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80-89 år gamle, og 55 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

* 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 4.296.975 personer mottatt første dose, og 3.950.280 har mottatt andre dose.

* 2.082.153 personer har fått tredje vaksinedose, som tilsvarer 38,6 prosent av befolkningen.

* Fem varianter av koronaviruset har hatt utbrudd i Norge. De har fått navnene alfa, beta, gamma, delta og omikron. Januar 2022 tok omikronvarianten over for delta som den dominerende i Norge.

* Ved publisering av forrige ukesrapport fra FHI var det i Norge funnet 37.936 tilfeller av alfa, 664 tilfeller av beta, 16 tilfeller av gamma, 119.864 tilfeller av delta og 34.086 tilfeller av omikron (både bekreftede og sannsynlige).

* 476.749 personer har siden februar 2020 fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag. 9.506.577 tester var fram til onsdag utført i landet.

* Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt i pandemien, er nå 31 år. Det er 245.526 menn som har fått påvist smitte, og 231.214 kvinner. I tillegg er det ukjent hvilket kjønn ni av de smittede har.

* R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre. Fra 13. desember 2021 har det gjennomsnittlige R-tallet for delta ligget på 0,9, ifølge FHI. For omikron estimeres det til å ligge mellom 1,4 og 2,2 de siste 14 dager.

* 243 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det er 21 færre enn dagen før.

* Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 155, Helse vest 47, Helse Midt-Norge 32 og Helse nord 9.

* 60 pasienter fikk torsdag behandling med respirator. Det er én færre enn dagen før.

* I alt 1.511 pasienter hadde fram til onsdag fått behandling med respirator.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)