Olav Nilsen skriver i et leserinnlegg dagens utgave av Vennesla Tidende at han mener det i mange tilfeller er bedre å tie enn å sende bekymrigsmeldinger til barnevernet, så lenge systemet ikke gir nok rettsvern til barn og foreldre.
Olav Nilsen skriver i et leserinnlegg dagens utgave av Vennesla Tidende at han mener det i mange tilfeller er bedre å tie enn å sende bekymrigsmeldinger til barnevernet, så lenge systemet ikke gir nok rettsvern til barn og foreldre.

- Ikke tips barnevernet

– Så len­ge vi ikke har et sy­stem som gir retts­vern til for­eld­re og barn, kan jeg ikke ge­ne­relt an­be­fa­le folk å tip­se bar­ne­ver­net, sier Olav Nilsen.

I sitt le­ser­inn­legg i da­gens ut­ga­ve av Ven­nes­la Tidende skri­ver Olav Nilsen om en his­to­rie han har bå­ret på i 20 år.

Nilsen ble in­vol­vert i en bar­ne­verns­sak der en fa­mi­lie med fire barn ble fra­tatt sine barn. Det skjed­de et­ter at den eld­ste dat­te­ren had­de yt­ret be­kymr­ing til sin kon­takt­læ­rer om hvor­dan de to min­ste skul­le kla­re seg når mor var inn­lagt på psy­kia­trisk sy­ke­hus et­ter en fød­sel. Læ­re­ren brak­te meld­in­gen vi­de­re til bar­ne­ver­net, som umid­del­bart kom hjem og hen­tet bar­na.

Olav Nilsen vil ikke vil kom­men­te­re hvor den nevn­te si­tua­sjo­nen opp­sto.

Man­ge his­to­rier

– Det som brak­te sa­ken opp for meg igjen et­ter alle dis­se åre­ne, er tirs­da­gens ar­ran­ge­ment i Øv­re­bø, i regi av Hæ­ge­land og Øv­re­bø Fri­vil­lig­sen­tral som he­ter «Våg å vite», på­pe­ker Nilsen.

I in­vi­ta­sjo­nen til nes­te ukes te­ma­dag he­ter det at «vi har en plikt til å mel­de fra der­som vi vet at et barn har det van­ske­lig hjem­me, til og med der­som vi ikke vet noe sik­kert, men bare har en ma­ge­fø­lel­se».

– Da jeg les­te det kjen­te jeg at her må jeg pro­tes­te­re, sier Nilsen.

Egen opp­le­vel­se fra den skis­ser­te sa­ken samt ak­tiv del­ta­kel­se på so­si­a­le me­di­er opp igjen­nom åre­ne, har satt han i kon­takt med man­ge folk som har er­far­ing med lig­nen­de hen­del­ser fra bar­ne­ver­net. Det har be­kref­tet Nilsens syn.

«Våg å tie»

– Så len­ge vi ikke har et sy­stem som gir retts­vern til for­eld­re og barn, kan jeg ikke an­be­fa­le å tip­se bar­ne­ver­net.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg byt­ter gjer­ne ut over­skrif­ten «Våg og vite» med «Våg å tie», selv om det kom­mer til pro­vo­se­re man­ge, sier Nilsen.

– Inn­til det skjer grunn­leg­gen­de og fun­da­men­ta­le end­rin­ger i or­ga­ni­ser­in­gen av bar­ne­verns­tje­nes­ten i Norge, kan jeg ikke til­rå det, sier Nilsen som har lang er­far­ing fra den of­fent­li­ge for­valt­ning.

Han skis­se­rer fle­re end­rin­ger som må til i bar­ne­ver­net.

– Så man­ge sa­ker jeg har vært bor­te i, har vist meg at bar­ne­ver­net ikke på den ene si­den kan dri­ve hjel­pe­til­tak og gi støt­te og res­sur­ser mens de på and­re si­den har makt­mid­ler som ikke en­gang po­li­t­iet har, nemlig å hen­te ut bar­na fra et hjem. Da blir det stein­galt, me­ner Nilsen.

Ser ikke bedr­ing

Han me­ner at kom­mu­ne­ne bør gjen­inn­fø­re bar­ne­verns­nemn­de­ne, der alle sa­ker av tvangs­mes­sig ka­rak­ter blir drøf­tet i et an­net fora enn kun hos fag­per­so­na­let.

– Det vik­tig­ste er li­ke­vel den eva­lu­er­ing som nå fin­ner sted av fyl­kes­nemn­de­ne, der dis­se bør er­stat­tes av en sær­dom­stol. Jeg har vært i kon­takt med barne-, li­ke­still­ings- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Sol­veig Hor­ne om det­te, og de­par­te­men­tet be­kref­tet at det­te er un­der eva­lu­er­ing, sier Nilsen.

– Nå er det 20 år si­den du sto oppe i sa­ken, har ikke mye ut­vik­let seg til det bed­re i bar­ne­ver­net?

– En skul­le jo håpe det, men med fle­re hen­ven­del­ser som jeg har fått de sis­te åre­ne, ser jeg at his­to­rie­ne gjen­tar seg. Jeg ser at bar­ne­ver­net er for­skjel­lig fra sted til sted, og det for­tel­ler også noe om pro­blem­stil­lin­gen med det sy­ste­met vi har i dag, at det kan bli litt til­fel­dig hånd­ter­ing av sa­ker, me­ner Nilsen.

Ikke boi­kott

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Så det­te er en form for boi­kott av nes­te ukes ar­ran­ge­ment?

– Nei, det er ikke boi­kott, men det er mer et mot­inn­legg mot tan­ke­gan­gen. Det står «vi har plikt til å si ifra», men hva skjer da? Man­ge har ang­ret på at de i det hele tatt sa noe, el­ler ba om hjelp. For meg var det­te te­m­aet kun en ut­lø­sen­de fak­tor for å ut­tryk­ke meg om te­m­aet, sier Nilsen.

– Men om voks­ne ikke kom­mer med be­kym­rings­mel­din­ger, vil ikke det set­te barn og unge i fare for eks­em­pel over­grep el­ler om­sorgs­svikt?

– Jo, det er et di­lem­ma. Bar­ne­ver­net er nød­ven­dig og gjør i man­ge til­fel­ler et godt ar­beid, men de av oss som har sett og opp­levd bak­si­den vil si noe an­net, og da kan jeg ikke an­be­fa­le å si ifra, slik sy­ste­met er nå, sier Nilsen.

– Det­te er noe av det som har be­rørt meg mest men­talt og men­nes­ke­lig opp igjen­nom li­vet, av­slut­ter Olav Nilsen.

Stor re­spons

– Vårt fo­kus er bar­nets bes­te og for at de skal få den hjel­pen de tren­ger, er det nød­ven­dig at vi ser og hø­rer bar­na, sier Ing­vild Chris­ti­ne Ha­jum, dag­lig le­der ved Hæ­ge­land og Øv­re­bø fri­vil­lig­sen­tral som ar­ran­ge­rer te­ma­da­gen til tirs­dag.

Hun øns­ker ikke å kom­men­te­re Nilsens kri­tikk mot barnevernssystemet.

– Vi voks­ne må tør­re å se barn og gi hjelp, ofte hand­ler det om små hjel­pe­til­tak, sier Ha­jum, som har nær­me­re 90 på­meld­te til ar­ran­ge­men­tet.

– Det er fan­tas­tisk re­spons. Jeg tror man­ge voks­ne av og til kjen­ner på det at de ikke helt vet hva de skal gjø­re og øns­ker å få litt in­for­ma­sjon om det­te, be­grun­ner hun.