Statsforvalteren fikk i mars i år melding om at en elev ved en av skolene i Vennesla ikke hadde det trygt og godt på skolen.

Etter at Statsforvalteren hadde gått gjennom saken, ble det konkludert med at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten etter opplæringsloven § 9 A-4.

Dette innebærer at skolen ikke har gjprt det som med rimelighet kan forventes for å oppfylle elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.

Det er to punkter det svikter på.

* Skolen har ikke fulgt godt nok med på elevens opplevelse av skolemiljøet

* Skolen har ikke satt inn tiltak som har vært egnet til å bedre elevens opplevelse av skolemiljøet.

Nå pålegger Statsforvalteren skolen å utarbeide en ny og oppdatert aktivitetsplan. Skolen må legge oppdaterte undersøkelser til grunn for å vurdere hva som er egnede tiltak i den nye planen.

Eleven må høres i forbindelse med tiltakene, og sammen med sine foresatte, ha mulighet til å medvirke.

Vedtaket fra Statsforvalteren skal settes i verk straks, og Vennesla kommune som skoleeier er ansvarlig for at vedtaket blir gjennomført.

Manglende rutiner

VT har ikke fått vite hvilken skole saken gjelder.

I fjor hadde Fylkesmannen tilsyn ved Vennesla ungdomsskole, og da ble det avdekket manglende rutiner knyttet opp mot om kommunen overholder plikten til å varsle avvik og undersøke saker det er mistanke eller kjennskap om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Kommunen ble pålagt å rette avvikene innen mars i år.