Det er Kristen Larsen og Egil Rossås som står bak initiativet om å etablere flere padelbaner sentralt i bygda.

Planen er tre i Granlivegen, og ett i Reber-bygget på Moseidmoen.

Nå sier kommunedirektøren nei til å gi bruksendring for byggene som skal benyttes, både i Granlivegen og på Moseidmoen.

Lokalene det søkes bruksendring på, er i dag regulert til industri.

Kommunedirektøren mener det ikke kan gis bruksendring, selv om han er enig i at det er et positivt tiltak å etablere banene.

Når det gjelder søknaden om å etablere tre padelbaner i Granlivegen, inkludert en plasthall, pekes det på at området er regulert til industri, og at argumentene for å avvike fra dette, ikke er gode nok.

Forringer området

Kommunedirektøren mener at man ved å tillate padelbanene, vil kunne legge beslag på viktige næringsarealer, og det vil kunne påvirke hvordan området videreutvikles.

«Videre kan gode utendørsarealer tilknyttet dagens bruk forringes ved parkering tilhørende aktiviteten og ved etablering av utendørs padelbane», skriver han i saksfremstillingen som skal opp til politisk behandling neste uke.

Det er søkt om en permanent etablering.

Søker hevder det er stor etterspørsel i Vennesla etter et slikt aktivitetskonsept, og mener det er samfunns- og helsemessig positivt.

«En hall som omsøkt trenger tilstrekkelig med takhøyde, ved å bruksendre en lagerhall vil det ikke være behov for bygningsmessige endringer. Tiltaket er egent for alle aldersgrupper og tilrettelegger for bevegelse, helsefremmende aktivitet og sosialt samvær», heter det i søknaden.

Kommunedirektøren mener på sin side at fordelene ikke er større enn ulempene, og konkluderer med at dispensasjon ikke kan gis.