– Skal vi ha et godt utbygd gang- og sykkelveinett, må nok de parkeringsplassene vike