– Å si at det ikke er lov å gjøre noen ting i dette området fordi det kan komme blokker langt fram i tid tenker jeg er urimelig, sa Eirik Hodnemyr (KrF) under det forrige møte i bygg- og miljøutvalget.

Bakgrunnen er en bolig på Moseidmoen som ligger i et område som senest i 2022 ble regulert til blokkbebyggelse. Det vil si at kommunen ønsker at det skal komme boligblokker på området.

Vil ha blokker

Saken skulle opprinnelig behandles av bygg- og miljøutvalget i januar, men den ble trukket før møtet, og det er nå sendt inn ny søknad.

Eierne av eneboligen på stedet ønsket å utvide boligen ved inngangspartiet og bad, etablere ny veranda og føre opp en frittliggende dobbeltgarasje. Samtidig ville de rive eksisterende carport og deler av inngangspartiet siden det ligger utenfor byggegrensen.

Administrasjonen anbefalte å avslå søknaden, og pekte på at områdeplanen fra 2022 legger opp til at det skal være blokkbebyggelse på området.

– Når planen legger klare føringer for blokkbebyggelse i området, vil det være svært uheldig å åpne for at det kan gis dispensasjoner som er i strid med plan. Det vil på sikt også kunne bli vanskeligere å realisere blokkbebyggelse på eiendommen om kommunen åpner opp for at nye tiltak tilhørende boligbebyggelse kan etableres, står det i sakspapirene.

Line Vennesland Fraser og Frp synes eierne bør få heve standarden på boligen. Foto: Morten Klaussen

Etterlyste diskusjon

– Vi diskuterte saken nøye i gruppemøtet vårt. Det blir feil at folk som har en privat eiendom i et nyregulert område ikke skal få heve standarden på boligen, så lenge de holder seg innen byggegrense og alt, sa Line Vennesland Fraser (Frp).

Geir Wehus (SV) sa at han så fordelene for eierne av eiendommen ved en dispensasjon, men etterlyste mer diskusjon rundt temaet.

– Jeg føler dere ser det kun fra den ene siden her. Vi regulerte dette til blokkbebyggelse i 2022, det må jo få noen konsekvenser. Hva betyr det for kommunen og planer som er lagt om vi godtar tiltak, spurte han.

– Hovedpoenget er at vi vet ikke når blokkprosjektet blir realisert. Inntil da må det være lov å flikke litt på eiendommen. Derfor tenker jeg at små dispensasjoner innen rimelighetens grense er greit, sa Hodnemyr.

– Jeg synes det er viktig at vi diskuterer alle sidene ved en sak og konsekvensene det får. Hvis det går 30 år før det kommer blokkbebyggelse og utvalgene dispenserer i 30 år tenker jeg det vil bli veldig krevende, sa Wehus.

Mer trafikksikkert

Knut Føreland pekte på at tomten er stor og de nye tiltakene vil gjøre den mer trafikksikker.

– Å rygge ut fra garasjen i dag er nesten risikosport, sa han.

Til slutt gikk hele utvalget inn for et omforent forslag om å innvilge dispensasjon.