Se faktaboks om reglene i bunnen av saken

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding lagt ut på regjeringens nettsider mandag.

Allerede i januar ble det klart at det blir promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år, hjelmpåbud for barn under 15 år og omklassifisering fra «sykkel» til «motorvogn». Nå er ytterligere innstramminger i regelverket klart, etter gjennomført høring.

Krav til ansvarsforsikring

Små elektriske kjøretøy vil også bli omfattet av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring, heter det i pressemeldingen.

Dette vil gjelde både privateide og utleide små elektriske kjøretøy. Det blir overgangsordninger for å gi tid til å innrette seg, med noe lengre overgangstid for privateide enn for de kommersielle utleierne. Utleide små elektriske kjøretøy vil omfattes fra 1. september 2022, mens eiere av private kjøretøy vil omfattes, og må skaffe forsikring innen 1. januar 2023.

– Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske insentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende atferd, og i tillegg sikre skadde bedre erstatningsdekning ved ulykker, sier Nygård.

Hensynene gjør seg sterkest gjeldende for utleide kjøretøy, men i tråd med et flertall av høringsinstansene vil også privateide kjøretøy omfattes.

Tap av førerrett ved promillekjøring

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier Nygård.

Det vil også gjøres enkelte andre endringer. Det fastsettes særlige trafikkregler og skiltregler for liten elektriske motorvogn. Med unntak for reglene som nevnt over vil de i hovedsak være tilsvarende de som i dag gjelder for sykkel.

Gjennomføring av endringene forutsetter endringer i en rekke forskrifter. To sentrale endringer er nå fastsatt av Kongen i statsråd. Ytterligere endringer vil fastsettes av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av de nærmeste dagene. Endringene vil gjelde fra 15. juni.

– Tøft å skjønne

Forsikringsselskapet If på sin side tror det kan by på utfordringer. Det kommer fram i en pressemelding selskapet sendte ut i forbindelse med regjeringens bebudede regelendring.

– Utfordringen vil nok bli å få alle privatpersoner som eier en elsparkesykkel til å forstå at denne forsikringen er noe du faktisk er lovpålagt å ha, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

En versjon av denne saken ble første gang publisert 23. mai.