annonse

Blog­ger i millionklassen

Livsstilsblogger
Livsstilsblogger: Livsstilsblogger: Kris­tina Ma­berg An­der­sen (23) har om­satt for over en mil­li­on kro­ner et­ter at hun opp­ret­tet ak­sje­sel­ska­pet i 2012. – 2013 har vært et godt år med mye hard jobb­ing, sier hun. Foto: Pri­vat (Foto: Pri­vat)

Blog­ge­ren fra Ven­nes­la, Kris­tina Ma­berg An­der­sen (23), bikket millionenen i inntekter på blog­gen sin i fjor.

  • Tina Hal­vors­rød

– Det har vært et godt år med mye hard jobb­ing, sier Kris­tina Ma­berg An­der­sen (23) til Tidende. Hun øns­ker ikke å kom­men­te­re inn­tek­te­ne sine, men leg­ger til at blogg­ing kre­ver mer ar­beid enn de fles­te tror. Fra sitt eget blogg­inn­legg 4. mars skri­ver hun at hun er strå­len­de for­nøyd med re­sul­ta­tet.

Regn­ska­pet for året 2013 vi­ser at Kris­tina An­der­sen AS om­sat­te for over 1,1 mil­li­o­ner kro­ner. Si­den ak­sje­sel­ska­pet ble opp­ret­tet i de­sem­ber 2012, vil om­set­nin­gen fra det året ikke være sam­men­lign­bart. Drifts­re­sul­ta­tet lig­ger på 384.000 kro­ner.

Blog­ger på full­tid

– Å blog­ge er ver­dens bes­te jobb for meg, jeg er glad i å skri­ve og det er vel­dig gøy å dri­ve for seg selv og gjø­re noe an­ner­le­des, sier livsstilsbloggeren.
Hun job­ber full­tid med blog­gen og Macbooken blir hen­ne med over­alt fra mor­gen til kveld.
– Jeg leg­ger ut cir­ka tre blogg­inn­legg om da­gen og har 30.000 uni­ke le­se­re. Det er utro­lig mor­somt for det er jen­ter helt ned i 16-års­al­de­ren til eld­re på 70 år som le­ser den, for­tel­ler hun.
I de­sem­ber 2012 star­tet hun også egen nett­bu­tikk og kles­kol­lek­sjon, men på grunn av for mye jobb­ing måt­te hun vel­ge hva hun øns­ket å fort­set­te med.
– Den ble lagt ned i fjor for det ble van­ske­lig å kom­bi­ne­re en 100 pro­sent jobb i til­legg til å bru­ke 9–10 ti­mer på blog­gen dag­lig. Da ble det blog­gen jeg valg­te å sat­se vi­de­re på, for­kla­rer An­der­sen.
Nye pla­ner
Jen­ta fra Ven­nes­la har bodd i Kris­tian­sand i tre år og i fjor kjøp­te hun også egen lei­lig­het.
– Jeg er en by­jen­te og det er let­te­re å bo i Kris­tian­sand som blog­ger. En ty­pisk hver­dag for meg er å stå opp klok­ka seks, trene, være på mø­ter og blog­ge helt til kvel­den. Det er kji­pe­re enn det folk kan­skje har inn­trykk av, sier hun.
Had­de det ikke vært for støt­ten hun får fra folk rundt seg had­de hver­da­gen vært van­ske­li­ge­re.
– Fa­mi­lie og ven­ner har vært fan­tas­tis­ke og støt­ten­de. Jeg had­de ald­ri klart å ha den­ne job­ben hvis ikke. De sy­nes nok jeg bru­ker litt for mye tid for­an da­t­aen, ler hun.
Blog­ge­ren kan av­slø­re at hun har sto­re ting i ven­te før som­me­ren be­gyn­ner.
– Jeg har noen spen­nen­de pla­ner på gang, men kan ikke for­tel­le hva det er enda. Det vil skje litt før som­me­ren, man må bare føl­ge med på blog­gen, sier hun lurt.
Drøm­men nå er å fort­set­te med blogg­in­gen.
– Jeg fø­ler at jeg har opp­nådd det som var drøm­men min; å kun­ne sty­re min egen hver­dag og være min egen sjef. Jeg fort­set­ter til den da­gen det ikke fø­les rik­tig len­ger, for­tel­ler hun.

Blogg­ver­den i endr­ing

Kris­tina An­der­sen sam­ar­bei­der i dag med Nett­avi­sen og Side2. Thomas Moen, merkevaresjef i Fanbooster, som også job­bet med An­der­sen i 2010, me­ner blogg­ver­de­nen har ut­vik­let seg.
– På ge­ne­relt grunn­lag kan jeg si at det er ut som at sta­dig fle­re blog­ge­re gjør sam­ar­beid med be­drif­ter og la­ger også egne nett­bu­tik­ker. An­non­ser i seg selv spil­ler en mind­re rol­le nå enn tid­li­ge­re, sier han.
Merkevaresjefen me­ner sam­ar­beid har mer å si for alle par­ter i dag.
– Jeg har job­bet med man­ge mer­ke­va­rer som har tjent vel­dig mye mer pen­ger enn ved tra­di­sjo­nell mar­keds­før­ing. Det er en vinnsituasjon for blog­ge­ren og sam­ar­beids­part­ne­ren, for­tel­ler han.
– Tror du blogg­ing er noe man kan leve av i man­ge år frem­over?
– Ja, det tror jeg. Blog­ger­ne blir sta­dig flin­ke­re til å skri­ve på en mer ba­lan­sert måte til le­se­ren, sva­rer han.
– Hva slags ut­vikl­ing ser du ge­ne­relt i blogg­ver­de­nen?
– Til­veks­ten av nye blog­ger er ikke så stor len­ger, men de sto­re er fort­satt sto­re og det er vel­dig man­ge nors­ke men­nes­ker som blog­ger. Det har også blitt en mer ak­sep­tert 

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på venneslatidende.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.