Vi nærmer oss med stormskritt valgdagen 11 september, og fortsatt er det nok en del som lurer på hva man skal velge. I valgtider er det jo nærmest som om partiene overbyr hverandre med valgløfter. Det appelleres til folks behov for trygghet og det appelleres til folks lojalitet.

I Vennesla har vi gode og lange tradisjoner på samarbeid over partigrenser, selv om bygda vel nærmest har rekord på å være styrt av to partier. I 99 år er det Det norske Arbeiderparti og Kristelig Folkeparti som har sittet med ordførermakten. Det er hovedsakelig to mainstream bevegelser som har dannet grobunn for denne politiske virkeligheten i Vennesla. På den ene siden er det arbeiderbevegelsen siden vi har vært en stor industrikommune, og det er de kristne forsamlinger og menigheter som også har vært svært fremtredende hos oss. Det finnes mye fint og godt å si om det meste av det disse bevegelsene har stått for, og det engasjement som er lagt ned gjennom disse. Og både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har hatt og har mange flotte og dedikerte folk som gjennom trofast tjeneste har villet det alle beste for kommunen vår. Samtidig våger jeg meg frampå med å si at de utfordringer vi står overfor og den framtid vi går inn i, den krever et større perspektiv enn det bare disse kan tilby. Dette har også vært noe av grunnen til at jeg selv har latt meg engasjere og nå har valgt å stille til valg på Høyre sin liste. Jeg har nemlig tro på Høyre sitt prosjekt.

Det begynner nå snart å nærme seg 40 år siden jeg ble ordinert til prest, og flesteparten av disse årene har jeg også jobbet som det. Gjennom dette arbeidet har jeg kommet tett på mennesker i alle samfunnslag og i alle slags livssituasjoner. Jeg har sannelig også sett mange av samfunnets skyggesider og jeg har sittet og hørt på mange livshistorier. I dette arbeidet har jeg også lært å sette pris på og holde høyt noen verdier som jeg ønsker å bringe med meg inn i det politiske arbeidet. All politikk vil være og må være verdibasert, og de veivalg som politikere gjør må alltid ha fellesskapets beste for øye. Samtidig må man også alltid også føre en politikk som også legger til rette for ordninger som ser det enkelte menneske og de individuelle tilpasninger som trengs.

Når jeg nå har gått inn i Høyre, så er det fordi jeg mener de har noen verdier i bunnen som jeg kan stå for. Noe som handler om troen på mennesket, både enkeltmennesket og menneskene i samspill med hverandre. Og noe som handler om ansvarliggjøring og troen på at alle mennesker på sine forskjellige måter har ressurser som betyr mye for felleskapet.

Mange som tradisjonelt sett har stått utenfor Høyre har nok tenkt at Høyre er et parti for de vellykkede og skoleflinke, og for dem som har bra med ressurser, penger og verdier. Min opplevelse er at Høyre også er et parti for folk flest. Et parti som ønsker å lage et samfunn der alle kan finne sin plass og bety noe for hverandre, og et parti som ønsker å legge til rette for gode ordninger for dem som av ulike grunner faller utenfor. Jeg ønsker også med hele meg å arbeide for at Høyre kan føre en god, varm og inkluderende sosial profil der det gjelder å få med alle og å gi alle muligheter til å leve gode liv. Det å tilhøre et parti, eller stemme på et parti, det handler om så mye mer enn bare å følge en gammel vane, eller føle at man må gjøre det nærmest som en lojalitetshandling. Det å velge parti og gi sin stemme til et parti, betyr jo først å fremst at man vil noe, gå for noe, og gi det makt.

Makt ja, er det å ha makt positivt eller negativt? Den danske statsminister Mette Fredriksen var for en tid siden inne på akkurat denne tematikken og snakket om at makt hadde sin motpol i maktesløshet. Og maktesløshet er vel ikke noe særlig godt alternativ det heller. Nei vi trenger politikere som både har evne og vilje til å bruke sin makt i det godes tjeneste. Til å få på plass gode ordninger som gavner så mange som mulig. Vi trenger også politikere som er åpen for å bli kikket i kortene, og som kan innrømme det hvis de ikke har maktet å levere det som de opprinnelig hadde lovet.

Derfor har også jeg valgt å stille meg til disposisjon i vårt lokaldemokrati. Jeg ønsker å være med på å prege den politikk som føres, og jeg gjør det altså nå ved å stå på valglisten til partiet Høyre.

Så håper jeg venndølene vil gå mann av huse for å stemme fram de lokalpolitikere de har tro på. Godt valg folkens.