Vennesla Høyre

Odd Grønberg, Åse Eikeland, John Helge Austgulen

I leserinnlegg i VT 1.11.2021 fra Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret tas det fram store ord og et sammensurium av argumenter for hvorfor man mener at beslutningen i Formannskapet om midlertidig plassering i Holtet var det de kaller en «Gedigen tabbe».

Det er absolutt legitimt å være prinsipielt motstander av friskoler, men det er lite konstruktivt å la denne holdningen være styrende for ens beslutninger om å finne lokalisering når først et flertall i kommunestyret har bestemt at skolen er ønsket i bygda.

Når den beslutningen er tatt forventes det at de foreldre som av forskjellige årsaker velger å sende sine barn til en friskole blir møtt med en konstruktiv innstilling til å legge til rette for at disse barna får et tilbud som gir gode og forutsigbare rammer for både læring og sosiale tilbud.

Det er ikke greit at Arbeiderpartiet i sitt leserinnlegg tillegger flertallet i beslutningen i Formannskapet tvilsomme motiver for sitt valg av tilbud til plassering. Det står i leserinnlegget at når «et knapt politisk flertall likevel mener at dette er en god løsning, så er det grunn til å lure på motivene». Altså underforstått at vi skulle ha som motiv at vi ønsker å tilfredsstille Oasens ledelse hvis de skulle ha et ønske om en permanent plassering i Holtet.

Det burde ikke være nødvendig å bli tillagt et sånt motiv, da 2 av Arbeiderpartiets representanter selv var til stede da saken ble behandlet, og det fra alle de 3 partiene som dannet flertall i saken uttrykkelig ble presisert at det vi svarte på var en søknad om midlertidig plassering, og at det var nettopp derfor formuleringen om midlertidig leie for 3 år med opsjon for 2 år til ble benyttet. Denne formuleringen tydeliggjør etter vår mening at det er viktig at Oasen tidligst mulig innleder en prosess med tanke på den permanente fremtidige plasseringen. Plasseringen i Holtet er midlertidig, og det vet Arbeiderpartiets gruppe svært godt.

Da saken var oppe i Levekårsutvalget var Høyre enig med Arbeiderpartiet i at en løsning med leie av Hunsfos skole i 2 år kunne være et godt alternativ. Det var med utgangspunkt i at vi ikke kunne stille oss bak et flertallsforslag der KrF og SP ønsket å leie ut Hunsfoss skole for 4 år.

Dette var etter vår mening en altfor lang periode å binde opp en attraktiv tomt i en så lang periode. Vi ønsker snarest mulig å komme i gang med å vurdere hva denne tomta skal benyttes til som bidrag til spennende arealutvikling.

Når det da i Formannskapet åpnet seg en mulighet for å få et flertall for en midlertidig løsning i Holtet, der det ikke foreligger konkrete planer på kort sikt i forhold til annen bruk, anså vi dette som en god løsning for å unngå at tomta til Hunsfoss skole skal bli liggende fastlåst i en altfor lang tid fremover.

Politikk sies å være «Mulighetens kunst», og her åpnet en løsning i Holtet for muligheten til å få i gang en prosess der man ser på et mulighetsbilde for bruk av Hunsfoss til noe spennende så fort som mulig.

Arbeiderpartiet forsøker i sitt leserinnlegg å problematisere trafikk og parkeringssituasjonen så galt som mulig i Holtet ved å bringe inn alle mulige aktiviteter i området. Det er for oss vanskelig å se relevansen av å trekke inn trafikken langs Skoleveien, parkering ved Ungdomsskolen, Videregående skole og andre aktiviteter som ligger flere hundre meter fra parkeringsplassen som er beskrevet som plass for av og påstigning av elever til Oasen i en foreløpig fremtid. Vi kan alle være enige i at vi har en utfordrende trafikksituasjon i området inn langs Skoleveien. Vi må imidlertid ikke underslå at i en situasjon uten Oasen ville en del av den skolens elever også antakelig ha vært levert og hentet på Vennesla Skole, enten i privatbil eller i buss. Nå vil de i en periode bli sluppet av og hentet noen hundre meter lenger opp langs fylkesveien. Det kan faktisk argumenteres med at det avlaster trykket på trafikk i skoleveien. I tillegg har du også elever som bor nord for Holtet, som ved denne løsningen slipper å påvirke trafikken i krysset inn til Skoleveien.

Så derfor kjære politikerkolleger i Arbeiderpartiet. Det var i sin tid et flertall for å la Oasen friskole etablere seg i bygda. Deres vei fram til en permanent plassering går via en midlertidig plassering mens de leter etter en egnet tomt. Det er lite konstruktivt å benytte enhver anledning til å problematisere deres tilstedeværelse.

Målet må være å gi et best mulig tilbud til dem som av forskjellige årsaker velger å sende sine barn til en friskole. Som en midlertidig løsning fram til de finner en permanent plassering synes i denne omgang Holtet å være beste alternativ. Når det samtidig åpner for muligheter for å tenke nytt på Hunsfoss tror vi i Høyre at dette er den beste løsningen.

Vennesla Høyre

Odd Grønberg

Åse Eikeland

John Helge Austgulen