Marianne Wegge, kommunalsjef for oppvekst, Svein Skisland kommunedirektør

Kommuneadminsitrasjonen

Marius Dubland Andersen har et tankevekkende innlegg om læringsbrett i skolene i Vennesla. Det er viktig at vi også snakker om digitale verktøys begrensninger. Et læringsbrett gir ikke bedre læring i seg selv. Det er bruken som avgjør hvilke pedagogiske gevinster vi oppnår for den enkelte. God klasseledelse, relasjonsarbeid og samarbeidet mellom hjem og skole er og blir det sentrale i skolen.

Samtidig er vi uenige i beskrivelsen av Venneslaskolen i leserinnlegget om bekymringen for digitale verktøy som et hinder for motivasjon og læring. For skolen er det ikke et valg om å fjerne digitale ferdigheter, som er den femte ferdigheten i skolen. På lik linje med lesing, skriving, regning og muntlig ferdigheter, er vi pålagt til å arbeide med grunnleggende ferdigheter i alle fag.

I leserinnlegget hevder Dubland Andersen at det står dårlig til med elevene i Venneslaskolen. I mange tiår har vi slitt med dårligere skoleresultater enn andre kommuner. De siste tre årene har både femte- og niendeklassingene i Vennesla forbedret seg noe hvert år både i engelsk, norsk og matematikk, viser nasjonale prøver. Resultatet på nasjonale prøver ligger jevnt med en gradvis økning i riktig retning, og har vært det i flere år.

Det er vel kjent at vi har en del levekårsutfordringer i Vennesla. Disse teller også med når grunnskolepoeng regnes ut, for eksempel utdanningsnivå. Derfor vil det ta tid før vi greier å komme opp på landsnivå her. «It takes a village to raise a child», og foreldre, ansatte, politikere og lokalsamfunn må sammen fortsette jobben for en stadig bedre skole.

Da kommunestyret innførte læringsbrett for elevene, vedtok de samtidig et stort kompetanseløft med omfattende kompetanseheving av ansatte. Venneslaskolens mål er å snu pedagogikken slik at vi møter hver enkelt elev på best mulig vis. Vårt oppdrag er å utvikle en elevsentrert praksis i klasserommene hvor elevene selv, gjennom rikelig med strategier kan finne hvilke verktøy som passer best. Noen liker skjerm, andre liker blyant, men det er læreren og de voksnes rolle som er avgjørende for bruken. Læringsbrett er et verktøy på lik linje med blyant og linjal.

Det er hva elevene skal lære som må ha fokus, og vi må hele tiden bruke de verktøyene som gir eleven mest mulig motivasjon og arbeidslyst. Det er helt nødvendig med metodefrihet for lærerne slik at de kan møte det mangfoldet som elevene representerer.

Læring er i utvikling og skolen er annerledes enn for bare ti og tjue år siden. Det er avgjørende at skolen er i endring og bevegelse. Vi løser ingenting med å gå baklengs inn i framtida. Regjeringen trekker frem at rundt 65 prosent av dagens jobber vil forsvinne i framtida. Våre barn vil ha yrker som ikke finnes i dag og gjøre oppgaver vi ennå ikke vet helt hva er. Skolens formålsparagraf sier at vi skal «i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida» hos elevene. Sammen med de ansatte i Venneslaskolen, har vi et stort oppdrag. Vi skal hjelpe barn og unge til å bli gangs mennesker som kan mestre sin egen framtid.

Dubland Andersen mener elevene med læringsbrett har fått tidenes mulighet til ikke å følge med i timen. Vi vil igjen trekke frem betydningen av klasseledelse og relasjonsarbeid, som er og vil alltid være det sentrale for å lykkes med en god skole.

Da vi evaluerte satsingen i fjor, kom det mange svar. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger, men også konstruktiv kritikk slik at vi kan justere kursen både for lærere, ansatte og elever. Her står et enda bedre samarbeid mellom hjem og skole sentralt. Elevene i Venneslaskolen gir oss voksne tilbakemeldinger om å bli flinkere til å håndtere teknologien, og vi må jobbe målrettet med å få alle ansatte til å utnytte potensialet i den digitale verktøykassa, men også se begrensningene. Elevene oppgir at læringsbrettet gir dem flere muligheter til å oppleve mestring og de produserer mer i aktiv læring enn før.

Den nye digitale virkeligheten kan ikke velges vekk, men den setter oss alle på prøve. Både hjemme og på skolen, og ellers i arbeidslivet, må vi diskutere for eksempel hvor mye skjermtid vi skal ha. Vi vil bruke teknologi der det er hensiktsmessig i undervisningen. Læringsbrett er et verktøy på lik linje med andre verktøy, enten det er plastelina, blyant, papir og lærebok. Det ene utelukker ikke det andre. La oss sammen utnytte mulighetene de ulike verktøyene gir til å skape en best mulig skole for barn og unge i Vennesla.

Marianne Wegge, kommunalsjef oppvekst og inkludering

Svein Skisland, kommunedirektør