Inger Turid Tonstad

Først vil jeg si at det er fryktelig leit at Vennesla historielag sitt engasjement for hva de vil bruke gymsalen til, må vike plassen for aktiviteter for elever ved Vennesla skole. Historielaget gjør en uvurderlig frivillig innsats for å ta vare på alt som er av lokal historiske betydning. Ikke minst er dette viktig for barn og unge å kunne se hvordan folk levde ”før i tida”, skolesituasjonen for datidens elever, hvilke utfordringer dagliglivet kunne være uten vår moderne tids uendelige teknologiske muligheter.

Etter at kommunestyret i møte 16.12.21 bla behandlet planarbeid for skolens uteområde, og vedtok at skolens ledelse, tillitsvalgte, VBUR og Fau skulle delta i planarbeidet, har det vært påtrykk om å kunne disponere den gamle gymsalen til elevene.

Levekår fikk i møte 22.04 presentert utenom hus planen, og denne er veldig bra – på lang sikt.

Kortsiktig – tillitsvalgte, ansatte og foreldre har gitt innspill på at det er store utfordringer og usikkerhet om fremdriften. Mye er planlagt ferdig når skolen starter opp i august. Men det er likevel begrensninger i muligheter for aktivitet. Da er det 200 nye elever som ønskes velkommen til skolen og samlet elevantall er nærmere 600. Antall nye elever er større enn antatt, fordi det er flere som har valgt Vennesla skole. Videre må en ta høyde for at det kommer flyktning barn pga. krigen i Ukraina. Dette øker presset på uteområde og lekeapparater og behov for alternativ undervisning. Fra tillitsvalgte Hunsfos, Samkom og Vennesla skole er uttalt at planen for skolegården er tilrettelagt for 480 elever, mens det ved oppstart vil være nærmere 600 +evt. flyktning barn. I tillegg, ved oppstart vil deler av planen ikke være gjennomført, noe kanskje først om 3–4 år.

Hva gymsalen kan brukes til?

Det er ikke ett rom ved skolen der en kan samle flere klasser til foreldremøter, fellessamlinger på trinnet og forestillinger eks Den kulturelle skolesekken. Trivselsledere i friminuttene er en kjempeviktig ordning, og noen aktiviteter er ønskelig å drive innendørs. Noen elever trenger annerledes undervisningsopplegg. Eks praktiske aktiviteter. Til det vil gymsalen være verdifull. Ellers, praktisk matematikk/matteløype, sang leker/dans. Gymsalen vil være god å ha for spesielt 1–2 klasse, som får et begrenset uteområde å leke på. Også kjellerlokalene er viktig for å kunne gjennomføre praktiske oppgaver for elever som må ha annerledes undervisningsopplegg. Dette gjelder alle klassetrinn fra 1 til 7.

De 100 kvm velter ikke lasset for et godt lekeområde, men de gir skolen – ansatte og elver – langt større muligheter til lek, aktiviteter, undervisning og felles møtearena. De kan gi mange barn en mye bedre skolehverdag.

Vennesla har dyktige lærere som har et stort engasjement for elevene. Det er foreldre som engasjerer seg og vil stille opp på dugnad i det fremtidige arbeid med ute område. Når innspill har vært så tydelige og sterke på at skolen trenger gymsalen så må politikere lytte til dette budskap.

Inger Turid Tonstad

Levekårsutvalget sin representant i Vennesla skoles samarbeidsutvalg, hvor ansatte, foreldre/Fau, elever og skolens ledere deltar.