Torhild Røsand og Knut Føreland

Vennesla Senterparti

I disse tider skal arealplan for Vennesla kommune revideres. Hvorfor er dette viktig for deg?

En arealplan består blant annet av planbestemmelser som styrer arealbruket, utforming av bygninger, miljøkrav og så videre.

Kommunenes arealplaner bygger på sentrale føringer, og under den forrige regjeringen har det betydd utbygging av sentrumsnære områder, fortetting og innsnevring av hvordan vi som bor i landet kan få lov til å bosette oss.

Det har i noen år dermed blitt en praksis å motarbeide og i verste fall avslå søknader om boligbygging som ikke ligger nær veg med kollektivtilbud eller som utløser behov for skoleskyss. Kommunen vår og landet vårt krymper dersom dette fortsetter.

Og Vennesla blir fattigere som følge av det.

Bygdene i Vennesla kommune er preget av til dels små gårdsbruk og spredt boligbygging. Utviklingen har i lang tid gått i den retningen at de minste brukene har lagt ned drifta og leid bort høsting av den dyrkede jorden til gårder som har utvidet dyreholdet.

Ved generasjonsskifte vil mindre gårdsbruk og hus uten jord i noen tilfeller bli stående tomme i perioder, eller gå permanent over til fritidshus. Dermed blir det i en del grender langt mellom hus med lys og liv, i store deler av året.

Senterpartiet kan nok anklages for konservatisme når det kommer til holdninger. Det er helt greit, vi er godt fornøyde med å ville bevare og bygge videre med utgangspunkt i våre nedarvede verdier.

Men det er forskjell på konservatisme og konservering. Og skal vi virkelig snakke om grønn, urban bygd – ja, da er det ikke nok å kjøpe grønnmaling til den urbane bygda og behandle distriktene som om de var et utendørsmuseum.

Senterpartiet vil ikke ha det slik.

Vi vil ha levende grendesamfunn, lys i husene og liv og røre i bygdene.

Kort sagt ta heile Vennesla i bruk.

Ved behandling av arealplanen må det legges til rette for spredt boligbygging. Dette vil være i tråd med Hurdalsplattformens føringer – mer boligbygging i områder med liten befolkningstetthet og større handlefrihet for kommunene når det gjelder hvor nye boliger skal kunne bygges.

Vi ønsker å ha et tilbud til folk som ønsker å bygge på grunn av slektskap, tilknytning til grenda eller rett og slett et ønske om å bo på landet.

Ja vel, men vi har da boligfelt med ledige tomter, vil noen innvende, men det er ikke alle som ønsker å bo i byggefelt.

Mange ønsker muligheten for en større tomt hvor en kan dyrke litt grønnsaker, ha høner i hagen og la barn leke med naturen rett utenfor døren.

Det er dette vi i Senterpartiet ønsker å legge til rette for.

Torhild Røsand og Knut Føreland

Vennesla Senterparti