Agder Senterparti ønsker lokaltog med halvtimes frekvens på strekningen Vennesla - Kristiansand - Marnardal. Vi ønsker å se tilbudet i sammenheng med det øvrige kollektivtilbudet, og legge til rette med transport til/fra togstasjonene for å øke nedslagsfeltet.

Tidligere analyser har vist at etablering av et slikt tilbud kun vil medføre mindre kostnader til utbedring av infrastruktur. Vi ønsker nå å få fylkestinget med oss på å bestille en utredning fra Go-Ahead om hvordan tilbudet best kan organiseres og gjennomføres.

Tiltaket er et viktig transports-, distrikts- og miljøpolitisk tiltak. Det gir redusert reisetid på strekningen, redusert privatbilisme og reduserte utslipp. Økt grad av mobilitet legger grunnlaget for mer bære- og livskraftige lokalsamfunn. Det er viktig for bosetting og næringsutvikling i distriktene, og skaper et bedre potensial for utvikling av fylkets regionale sentra. Økt bruk av kollektivtransport til/fra Kristiansand vil også kunne bidra til å avlaste veisystemet i byen i forbindelse med utbyggingen på Gartnerløkka.

Det er viktig å utnytte den infrastrukturen som allerede er etablert til å utvikle et bedre kollektivtilbud. I deler av Agder er toglinjene for dårlig utnyttet. Vi mener også at det er grunnlag for å vurdere hyppigere lokaltog på strekningen Froland - Arendal, og eventuelt forlenge det til Snartemo.