Eivind Drivenes, gruppeleder, Frode Dunsæd, styreleder

Vennesla Senterparti

I leder 22.april skriver redaktøren i Vennesla Tidende at politikerne i Vennesla møter Oasen skole med en kald skulder og anklager enkelte medlemmer av bygg og miljøutvalget for å bryte avtalen med Oasen. Redaktøren anklager også «enkelte partier» for ikke å like friskoler under overskriften «Oasen blir kjeppjaget».

Dette mener Vennesla Senterparti er en feilaktig fremstilling av fakta som ikke kan stå uten kommentar.

Når det ble klart at Oasen skole måtte flytte fra sin midlertidige plassering på Moseidmoen, var Senterpartiet blant partiene som først ønsket å forlenge på Moseidmoen slik Oasen ønsket. Da dette ikke gikk ba vi administrasjonen hjelpe Oasen med å finne ny tomt.

Flere ulike alternativer ble lagt frem for skolen, deriblant Hunsfos skole.

Av disse ulike alternativene, valgte Oasen å gå for det mest sårbare alternativet – Holtet.

Foruten kommunalsjef for helse og omsorg sine betraktninger om redusert livskvalitet for beboerne på nabotomten, en rekke avisoverskrifter om trafikale utfordringer i nærområdet og kritiske tilbakemeldinger fra grunneiere som tidligere har måtte avgi området til kommunen valgte flertallet av kommunestyrets representanter å støtte Oasen i dette valget.

Under behandlingen i kommunestyret ble det lagt inn passus om etablering på Holtet, dersom området var formålstjenlig.

Når bygg og miljøutvalget under sist møte skulle behandle søknad om dispensasjon nødvendige for en etablering, var det nettopp dette utvalget måtte ta stilling til.

En etablering av Oasen i Holtet forutsetter nemlig hele seks dispensasjoner.

Blant annet dispensasjoner som går på trafikksikkerhet på en allerede farlig vei for sårbare barn.

Ifølge plan og bygningsloven skal det ved dispensasjon fra lov og forskrift legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved behandling skal fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene.

Etter Vennesla Senterparti sitt syn blir det feil å fremstille ivaretakelse av myke trafikanter på en farlig veistrekning som kjeppjaging av en privatskole.

Tidligere erfaringer har vist at for mange dispensasjoner i samme sak gjerne blir returnert av Statsforvalteren i forbindelse med klagebehandling. Når en kjenner til at saksbehandlingstiden hos Statsforvalteren kan være på flere måneder, er det riktig å kalle Holtet for et sårbart alternativ for Oasen.

Elever og foreldre ved Oasen skole fortjener forutsigbarhet. Det samme gjør eierne av skolen.

Som kommunalsjef Vidar Homme påpekte under bygg og miljøutvalgets møte finnes det kommunestyrevedtak som åpner for leie av Hunsfos skole.

Ansvarlig politikk i denne saken er å legge til rette for en forutsigbar løsning på Hunsfos, ikke et dispensasjonsprosjekt i Holtet.

På vegne av Vennesla Senterparti

Eivind Drivenes, gruppeleder

Frode Dunsæd, styreleder